Leden

De Gewestelijke commissie is nu samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening (3), mobiliteit (3), milieu (3), huisvesting (2), cultureel (1) en natuurlijk erfgoed (1), economie (3) en architectuur (2).

(NB: Voor elk effectief lid wordt tevens een plaatsvervangend lid aangeduid).

De leden van de Gewestelijke commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Hubert Michel (Fr)

Doctor in de Sociologie (UCL 1989), gewoon hoogleraar aan de Université Saint-Louis - Brussel ("Mutations et politiques urbaines contemporaine" cursus), directeur van Brussels Studies, co-voorzitter met Eric Corijn van het Observatorium van het Brussels Centrum; voorzitter van het "Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles" (IRIB), een netwerk van onderzoekers en onderzoekscentra die actief zijn op het gebied van Brussel binnen de Université Saint-Louis; leidt de collectie "Schriften van het Observatorium van de Mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ", uitgegeven door de Directie Strategie van Brussel Mobiliteit ; doceert het vak "Sociologie van de mobiliteit" in de masteropleiding van de ULB en het vak "Sociologie van de mobiliteit en het vervoer" in de MS in Vervoer en logistiek, georganiseerd door het Centre Interuniversitaire d'Etude de la Mobilité (CIEM) ; lid van de GMC

Périlleux Benoît (Fr)

Burgerlijk ingenieur-architect (UCL 1977), sinds 2003 gastdocent voor 2 cursussen in aanvullende Master (UCL): de "workshop-cursus" in stedenbouw en de cursus "Beslissingsysteem in ruimtelijke ordening". Sinds 2001 verantwoordelijk voor de module Stedenbouw van het Executive Education programma in vastgoed (opleiding voor professionals in de vastgoedsector - ULB/SOLVAY); voormalig directeur Stadsvernieuwing, vervolgens van de dienst Studies en Planning, tot slot verantwoordelijk voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor dossiers gaande van gewestelijke strategische plannen (gewestelijke ontwikkelingsplannen) tot reglementaire bestemmingsplannen (gewestelijk bestemmingsplan en toezicht op Bijzondere bestemmingsplannen) en specifieke stedenbouwkundige vergunningsdossiers (gedelegeerd ambtenaar belast met de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen voor gebouwen, openbare ruimten en geklasseerde eigendommen).

Vermeylen Paul (Fr)

Na een periode bij COOPARCH (1975-1977), secretaris-generaal bij IEB (1977-1989), 10 jaar ervaring op het kabinet van de minister-president: coördinatie en ontwerp van stedelijk beleid, operationele stedenbouw (uitvinder van de wijkcontracten), ontwikkelingsstrategie (mede-ontwerp van de eerste PRD); sindsdien consultant, docent, essayist; voorzitter van For Urban Passion
Mobiliteit

Clerbaux Bruno (Fr)

Afgestudeerd in stedenbouw en ruimtelijke ordening (UCL 1978) en architect.Medeoprichter en zaakvoerder van Aménagement sc (ruimtelijke ordening, mobiliteit, impactstudies) en "Clerbaux & Pinon" (architectuur, stedenbouw) gegroepeerd in de Acp-groep, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en Wallonië; heeft onder meer in het BHG : masterplannen (Josaphat, Delta, Weststation, Europese wijk), wijkcontracten, BBPs, MER's voor plannen en programma's (ex. Good Move, route Metro Noord op het GBP, ..) MES voor gebouwen (bv. BNP nieuw hoofdkantoor, gebouwen in de Noordwijk), MES voor infrastructuur (bv. tunnel Schuman Josaphat, GEN L161, P+R, enz.), mobiliteitsstudies (bv. spoorwegcapaciteit van de Noord-Zuid-as voor Infrabel/Tuc Rail of, of in samenwerking mobiliteitsstudies voor de Europese wijk, de tweede TGV-terminal, de parking onder het Jubelpark, enz.).
Voorzitter (2002/2014) en Erevoorzitter van de"Chambre des Urbanistes de Belgiques"(CUB); voormalig secretaris-generaal (2005-2013) van de "European Council of Spatial Planners" (ECTP-CEU)(ECTP-CEU); hoogleraar aan "Institut supérieur d'urbanisme et de rénovation urbaine"(ISURU) (1998-2007); stichtend lid en bestuurder van ARiB (Architecten in Brussel), stichtend lid en vice-voorzitter van FUP (For Urban Passion), bestuurder van FFUE (Stichting voor het Stedelijk Leefmilieu).

Lambrechts Ischa (Nl)

Adviseur van de schepen voor mobiliteit en openbare werken bij de Stad Brussel (2012-2017), sindsdien mobiliteitsadviseur bij BECI en voorzitter van de Brupartners Catro Mobiliteitscommissie.

Ledent Gilles (Fr)

Landbouwkundig ingenieur (ULB 1992), doctor in de mariene biologie (ULB 1995); projectleider bij ARIES voor de uitvoering van milieustudies sinds 2000, gedelegeerd bestuurder sinds 2011.
Leefmilieu

Corijn Eric (Nl)

Talrijke academische titels, waaronder bachelor in de zoölogie (Gent 1969), filosofie (VUB 1985), speciale graad in de technologie (VUB 1990), doctor in de sociale wetenschappen (Tilburg 1998); talrijke academische activiteiten en publicaties, oprichter van Cosmopolis, centrum voor stedelijk onderzoek aan de VUB; oprichter en vice-voorzitter van het Brussels Studies Institute (BSI)(2012-2019), directeur van de Brussels Academy (2013-2019), co-voorzitter met Michel Hubert van het van het Brussels Centre Observatory (BCO).

Hantig Gabriela (Fr)

Bachelor in milieuwetenschappen (2007-2010) en vervolgens master in milieuwetenschappen en ingenieurswetenschappen met specialisatie in milieurisicobeoordeling (2010-2012 - Babeș-Bolyaiuniversiteit, Cluj-Napoca, Roemenië).
Haar professionele ervaring is in eerste instantie toegespitst op het beheer van minerale hulpbronnen en ecotoxicologie, en daarnaast op de evaluatie, het behoud en het gebruik van hulpmiddelen ter bescherming van de biodiversiteit, het ecologisch herstel van aangetast land in de mijnbouwsector, de inzet van opslag- en beheertechnologieën voor afvalstoffen en milieukwaliteitscontrole. Momenteel is ze assistent-manager en microbiologie-analist bij SGS (Agriculture, Food and Life).

Kempeneers Hugues (Fr)

Manager bij de Confederatie Bouw, lid van de ARH en van verschillende commissies, van Brupartners

Van Assche Steyn (Nl)

Bestuurslid bij BRAL sinds 2005, organiseert diverse participatieprocessen in verband met stedenbouwkundige dossiers (T&T, Het rijksadministratief Centrum, ....); actief in verenigingen voor de bescherming van natuur en milieu; lid van de Milieuraad.
Economie

Dassy Benoît (Fr)

Licentiaat in de filosofie (UCL 2002), postgraduate diploma (DEA) in economische en sociale ethiek (UCL 2003), vast lid van de studiedienst van het ACV sinds 2012; lid Brupartners, CRM, CERBC, ....

Wachtelaer Philémon (Nl)

Master in architectuur aan La Cambre en postgraduaat in management aan de Solvay Business School.
Met haast 50 jaar ervaring als CEO/bestuurder in architectuur, stedenbouw én bouweconomie, heeft hij niets meer te bewijzen als het gaat om territoriale ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij heeft steeds meegewerkt aan de evolutie en de vernieuwing van het Gewest, met zijn ervaren blik van een Brusselaar.

Huisvesting

Mennens Marie-Madeleine (Fr)

Lid van de Orde van Architecten, lid van de ARH, heeft zijn eigen architectenbureau.

Quoilin Isabelle (Fr)

Architect (St-Luc 1995), architect bij R2D2 (1999-2005), architect manager bij Brussel Huisvesting (2005-2007), technisch adviseur bij FESOCOLAB (sinds 2007), ARH-lid.
Cultureel erfgoed

Frisque Christian (Fr)

Stedenbouwkundige; mede-oprichter en bestuurder van COOPARCH (1978-2014): deelname aan de eerste GOP, richtplannen van aanleg (Midi, Kanaal, Europawijk...), studie "densiteit", basisdossier van talrijke wijkcontracten; voor diverse gemeenten: GemOP en BBP, ... Uitwerking van het stedenbouwkundige luik van 2 masterplannen van de Haven van Brussel; renovatie van de Hallen van Shaerbeek, Belgisch Stripcentrum; projectleider en erfgoedadviseur bij SKOPE; voorzitter van de KCML.
Natuurlijk erfgoed

Voets Ann (Nl)

Master in kunstgeschiedenis, archeologie, afgestudeerd in tuinarchitectuur, gespecialiseerd in natuurlijk en cultureel erfgoed, werkte aan het Hoger Instituut voor Stedenbouw en Vernieuwing (2015-2018).
Architectuur

Lits Séverine (Fr)

Architect (St-Luc 1996), Master in stedenbouw (ULB 1998) / ervaring in stedenbouw en mobiliteit: studieverantwoordelijke bij AGORA (1997-2003), projectverantwoordelijke bij ARIES (2003-2007 - realisatie van 4 wijkcontracten en MER), ART&BUILD sinds 2007; lid van de Raad van Bestuur van Eco.build.brussels (sinds 2017/ ondervoorzitster sinds 2019); deelname aan diverse mobiliteitsstudies (GMP) en realisatie van talrijke openbare ruimten in Brussel (Prinses Elisabethplein, Sint-Jan-de-Doperplein en randwegen, Wetstraat, rotonde Docks Bruxsel ... ) en mobiliteitsadviseur bij het bureau ART and BUILD.

Van Asbroeck Isabelle (Nl)

Ze studeerde af als architect aan St-Lukas (1996) en werkte in verschillende bureaus, waaronder Art&Build. Daarna was ze projectmanager bij BNP Paribas Fortis, AG Real Estate en momenteel is ze projectmanager bij Besix Red (verantwoordelijk voor het project Neo 1).
Plaatsvervangende leden

Benuska Peter (Fr)

Bouwmeester van de Europese Commissie (2016-2019), hoofdarchitect in Bratislava, architect-stedenbouwkundige in Tsjecho-Slowakije en Algerije, auteur van stedenbouwkundige en ontwikkelingsplannen, lid van commissies voor stedenbouw, milieu en ruimtelijke ordening, hoogleraar stedenbouw (faculteit architectuur in Bratislava en Praag.

Bidal Simon (Fr)

Heeft sinds 2014 zijn eigen architectbureau opgericht, maar werkt sinds 2012 samen met MSA. Projecten voor openbare ruimte, huisvestingsprojecten, grotendeels openbare huisvesting (sociaal en middelgroot). Afstudeerscriptie (La Cambre 2012) over het Brusselse GEN en de mogelijke stedenbouwkundige impact ervan in Brussel.

De Visscher Jean-Philippe (Fr)

Hoogleraar aan de faculteit Architectuur, Architectonische Ingenieurswetenschappen en Stedenbouw van de UCL. Partner bij het architectenbureau KIS. Sinds 2017, belast met het onderwijs van "territorium project" in de masteropleiding architectuur. Voorheen: cursussen "landschap", "geschiedenis en theorie van de stedenbouw", en "methodologie en instrumenten van de stedenbouw" sinds 2009; talrijke "architectuur workshops" begeleid als assistent sinds 2004. D. proefschrift gewijd aan de geschiedenis van stadsprojecten die het ruimtelijke transformatieproces van het centrum van Brussel hebben gemarkeerd (2013), 'project-based research' gewijd aan de kwestie van hoogbouw in Brussel (2008), en aan strategieën van diversificatie van gebruik in de Europese wijk (2015). Recent onderzoek: relaties tussen "project-based research" en de ontwikkeling van nieuwe "urban commons", experimenten als lid van de stuurgroep van het Brussels Studies Institute-Brussels Centre Observatory; huidig lid van de CRD.

Hanique Pascal (Fr)

Jurist, werkte aan verschillende wetgevende hervormingen mee (PRAS, RRU, afwijkende PPAS, CoBAT), kabinetsdirecteur (1999-2004), zelfstandig consultant gespecialiseerd in stedenbouw (2007-2019).

Kempeneers Serge (Fr)

Doctor in de wetenschappen (ULB 1982); belast met de planningsaspecten bij het BIM en in het bijzonder met de opstelling van het eerste Plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen. Van 1995 tot pensioen: beheer van de afdeling Groene ruimten (ontwikkeling van een visie op middellange termijn voor een groen-blauw netwerk dat in 2000 in het PRD is opgenomen). Kwalitatief, ecologisch en meer op de eisen van het publiek afgestemd beheer van de parken en tuinen. Voorzitter van de Milieuraad.

Loir Christophe (Fr)

Doctor in de Geschiedenis/kunstgeschiedenis (ULB 2002), hoogleraar (ULB), ondervoorzitter van het departement Geschiedenis, Kunst en Archeologie; gespecialiseerd op het gebied van stedenbouwgeschiedenis , architectuur en mobiliteit in het Brussels Gewest (Urban Studies/Mobility Studies); talrijke wetenschappelijke en voor het grote publiek toegankelijke publicaties over de geschiedenis van het erfgoed en de ruimtelijke ordening, talrijke projecten en opleidingen in verband met hedendaagse vraagstukken op het gebied van erfgoed, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, zowel op gemeentelijk (Schaarbeek, Elsene, ...) als op gewestelijk niveau (urban. brussels, perspective.brussels, explore.brussels, Brussel Mobiliteit, Brussels Studies Institute, Metrolab.brussels, CIVA, mobiliteitsadviseur (CeMa). training, enz., lid van de KCML

Marlot Bertrand (Fr)

Ervaring in de privésector via toepassingen en projecten: ANPR-camera, carpoolcamera's, software voor analyse van de verkeersstromen; Europese projecten: multimodale mobiliteitsproblematiek, bepalen van een verband tussen luchtkwaliteit en wegverkeer (Stad Luik), opzetten van een intelligent vervoerssysteem voor burgers (Stad Namen); installatie van IOT-sensoren voor het intelligent in kaart brengen van parkeerplaatsen, specialist kunstmatige intelligentie

Renson Quentin (Fr)

Master in Business Engineering (UCL), Master in International Management (Community of European Management Schools), Master of Business Administration (Kellog School of Management - Chicago)
Hij werkte in Boston als consultant en daarna als strategisch projectverantwoordelijke in retail, mobiliteit (NMBS-projecten) en de non-profitsector (SOS Kinderdorpen België en World Food in Rome).
Hij heeft zich gespecialiseerd in de wereld van de mode, de kringloopeconomie en het consumentenonderzoek sinds hij bij Levi Strauss begon als Director of Consumer Insights voor Europa.

Schatten Anabelle (Fr)

Afgestudeerd in Politieke Wetenschappen en Human Resources Management aan de ULB, alsook in Europese Integratie aan de VUB (Specialisatie: Milieu en Groene Economie - 2019), werkt sinds juni 2019 bij Technopolis Consulting Group als consultant Groene Economie.

Schiltz Laurent (Fr)

Secretaris-generaal van de Confederatie Bouw, lid van talrijke commissies (Brupartners, GMC, HUB. Brussel, ARH, Impulse.Brussel, ...).

Trigaux Aurélie (Fr)

Jurist, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening , stedenbouwkunde en bescherming van monumenten en sites bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (2008-2010), werkte als advocaat aan de reglementaire en planologische aspecten van de RPAs.

Van Assche Anton (Nl)

Afgestudeerd in economie (KUL), coördinator bij de UNIZO-studiedienst, goede ervaring met de economische realiteit van Brussel en de bedrijfswereld; goede kennis van de gewestplannen en hun impact op het economische leven.

Van Hamme Gilles (Fr)

Master in de geografie (ULB), doctor in de wetenschappen (ULB).
Hij was eerst leraar in het secundair onderwijs, daarna onderzoeker en ten slotte professor aan de ULB. Hij bestudeert vraagstukken rond de economische ontwikkeling van Brussel in haar metropolitane dimensie, de economische dynamieken met betrekking tot hun integratie in de Brusselse ruimte en hun gevolgen voor de sociale cohesie.

Van Melsen Renaud (Fr)

Advocaat gespecialiseerd in stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieurecht, heeft bijgedragen aan de gedeeltelijke wijziging van het PRAS (Métro Nord), auteur van publicaties.

Vanneste Guillaume (Fr)

bouwkundig ingenieur, docent en onderzoeker aan de faculteit Architectuur van de Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij is oprichter en partner in het architecten- en stedenbouwkundig bureau VVV, doceert architectuurontwerp in de masteropleiding en doet een doctoraal onderzoek naar de diffuse verstedelijking van de stad-gebied in Brussel en Brabant.

Varloteaux Pauline (Fr)

Studies in Bordeaux (stage bij Bas Smets), na een periode bij atelier Secchi Vigano, 51N4E, MSA, - doctoraal proefschrift in uitvoering aan de ULB over " De anatomie van Brusselse stadsprojecten ", onder leiding van B. Moritz en G. Grulois.

Verougstraete Patrick (Fr)

Master in architectuur aan de universiteit van Edinburgh en aan de ISACF la Cambre. Zijn werk in de wereld van de architectuur en de vastgoedontwikkeling in België en in het buitenland heeft hem een goede kennis gegeven van de werking van de planningsinstrumenten.

Von Kuegelgen Manuela (Fr)

Advocaat, werkzaam bij Simont Braun op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw op theoretisch en praktisch niveau, heeft deelgenomen aan de uitwerking van de BBP Pacheco, belast met de juridische uitwerking van de Metro Noord van Beliris en de MIVB, belast met de juridische opvolging van het Brusselse project van het Kanal Museum voor Hedendaagse Kunst.